Ochrana osobných údajov

1. Kto sme

Web stránku greencall.sk vlastní a prevádzkuje spoločnosť greencall s.r.o. (ďalej len spoločnosť).

Firemné údaje

greencall Slovakia s. r. o.
Hubeného 1, 831 54 Bratislava
IČO: 51894025
DIČ: 2120840271
IČ DPH: SK2120840271

Kontaktná osoba

Ing. Vladimír Slávik, Obchodný riaditeľ
+421 917 289 372
vladimir.slavik@greencall.sk

2. Aké osobné údaje uchovávame a prečo

Návšteva web stránky spoločnosti

Počas vašej návštevy web stránky greencall.sk zaznamenávame neúplnú IP adresu (posledná časť IP adresy je vymazaná), z akých web stránok ste na portál prišli, ako dlho ste na našej stránke, ktoré konkrétne podstránky si prezeráte a pod. Tieto informácie sú anonymizované a nie sú prepojené s vašimi osobnými údajmi.

Odoslanie kontaktného formulára

Odoslaním kontaktného formulára na web stránke greencall.sk prehlasujete, že súhlasíte so spracovaním a uchovaním vašich osobných údajov, ktoré ste uviedli v kontaktnom formulári, spoločnosti greencall s.r.o., Hubeného 1, 831 54 Bratislava, IČO: 47325577 pre účely vybavenia vašej žiadosti, podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Tento súhlas dávate na dobu päť rokov odo dňa jeho udelenia a ste si vedomí svojich práv podľa § 19 a nasl. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov aj toho, že súhlas môžete kedykoľvek písomne odvolať.

Odoslanie žiadosti o zamestnanie

Odoslaním kontaktného formulára na web stránke greencall.sk prehlasujete, že súhlasíte so spracovaním a uchovaním vašich osobných údajov, ktoré ste uviedli v kontaktnom formulári, spoločnosti greencall s.r.o., Hubeného 1, 831 54 Bratislava, IČO: 47325577 pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie pre greencall s.r.o., podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Tento súhlas dávate na dobu päť rokov odo dňa jeho udelenia a ste si vedomí svojich práv podľa § 19 a nasl. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov aj toho, že súhlas môžete kedykoľvek písomne odvolať.

3. Cookies

Čo sú to cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa uložia na disk vo vašom počítači, keď navštívite nejakú web stránku, ktorá ich používa. Daná web stránka má potom pri vašej ďalšej návšteve možnosť informácie uložené v daných cookies prečítať a použiť pre zlepšenie vášho zážitku z používania danej web stránky.

Do cookies sa ukladajú údaje ako napríklad:

  • vaša identifikácia pre následné návštevy danej stránky (napríklad populárna funkcia “pamätaj si moje prihlásenie”)
  • vaša identifikácia pre potreby uloženia nastavení web stránky (takzvané preferencie) či identifikáciu prípadných problémov s web stránkou, ktoré nám dané meranie pomôže odhaliť

Aké cookies používame a prečo

Nevyhnutné cookies

Nevyhnutné cookies sú cookies, ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie web stránky – preto ich nie je možné vypnúť.

Cookies pre zlepšenie výkonu a funkcionality

Tieto cookies sú nevyhnutné pre vytvorenie určitej funkcionality, ktorá je dôležitou súčasťou našich služieb – napríklad komentovací systém. Z merania danými nástrojmi máte možnosť sa odhlásiť.

Cookies pre analytiku a marketing

Tieto cookies používame na to, aby sme vám vedeli zobrazovať obsah, ktorý vás podľa vašich predchádzajúcich preferencií zaujíma, a tiež za účelom zobrazovania reklamy na základe vašich záujmov. Tieto služby používame a cookies tohto typu ukladáme iba na základe vášho súhlasu.

4. Informačná povinnosť prevádzkovateľa pri získaní a spracúvaní osobných údajov

V súlade s čl. 13 a čl. 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“), si týmto spoločnosť greencall s. r. o. plní informačnú povinnosť:

Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa

greencall s. r. o.
Sídlo: Hubeného 1, Bratislava – mestská časť Rača 831 54
IČO: 47 325 577
IČ DPH: SK2023819303
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 90727/B
E-mailová adresa: info@greencall.sk

Kontaktné údaje zodpovednej osoby

Ing. Vladimír Slávik
+421 917 289 372
vladimir.slavik@greencall.sk

Účel spracúvania osobných údajov a ich právny základ

K spracúvaniu osobných údajov fyzických osôb dochádza pri rešpektovaní Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákona č. 18/12018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a v to nevyhnutnom rozsahu pre naplnenie nižšie zadefinovaného účelu prevádzkovateľa.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je dotknutou fyzickou osobou odoslaný kontaktný formulár a/alebo žiadosť o zamestnanie, ktoré sú zverejnené na webovej stránke prevádzkovateľa, a to v rozsahu osobných údajov uvedených v dotknutom formulári a/alebo žiadosti o zamestnanie. Osobné údaje uvedené v kontaktnom formulári a/alebo žiadosti o zamestnanie sú spracúvané za účelom promptného vybavenia žiadosti a komunikácie s dotknutou fyzickou osobou. V prípade zmeny účelu spracúvania poskytnutých osobných údajov bude prevádzkovateľ dotknutú osobu bezodkladne informovať v súlade s platnou právnou úpravou.

Prevádzkovateľ ubezpečuje fyzické osoby, že nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny, ani do medzinárodnej organizácie.

Prevádzkovateľ týmto poskytuje dotknutej fyzickej osobe pri získavaní jej osobných údajov tieto relevantné informácie:

  • doba uchovávania osobných údajov prevádzkovateľom je najviac 5 rokov;
  • dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, má právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo o práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ďalej má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov,
  • dotknutá fyzická osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať,
  • dotknutá fyzická osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa ust. § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
  • poskytovanie osobných údajov dotknutou fyzickou osobou je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie prípadnej budúcej zmluvy; v prípade neposkytnutia osobných údajov uvedených v príslušných elektronických formulároch/žiadostiach môže mať za následok nemožnosti spätného kontaktu zo strany prevádzkovateľa,
  • prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej fyzickej osobe pred ďalším spracúvaním osobných údajov informácie o inom účele a ďalšie relevantné informácie v zmysle platnej právnej úpravy, ak má prevádzkovateľ v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané.

Právne predpisy týkajúce sa spracúvania ochrany osobných údajov:

  1. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
  2. Zákon NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov